Достук айыл аймагындагы депутаттардын Достук айылдык Кенешинин XVIII чакырылыштагы кезексиз IX сессиясынын ТОКТОМУ №12

Достук айыл аймагындагы депутаттардын Достук айылдык Кенешинин

XVIII чакырылыштагы   кезексиз  IX  сессиясынын

ТОКТОМУ  №12

 

 

Достук айылы                                                        «  20 » 05   2022-ж                                                                                    

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы

Υй-бүлѳлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын

тартипке келтирүү боюнча чаралар жѳнүндѳ”№54 Жарлыгын Достук айылында  аткаруу жѳнүндѳ  

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы “Υй-бүлѳлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үра-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жѳнүндѳ”№ 54 Жарлыгын Достук айыл аймагынын жергиликтүү жамаатынын элдик жыйындарында талкуулап Достук айылдык Кенешинин XVIII чакырылыштагы   кезексиз  IX  сессиясы токтом кылат:

 

  1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы “Υй-бүлѳлүк салтанаттарды жан маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жѳнүндѳ” №54 Жарлыгы аткарууга алынсын.

 

  1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы “Υй-бүлѳлүк салтанаттарды жан маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жѳнүндѳ” №54 Жарлыгына ылайык жобо иштелип чыгып бекитилсин. (тиркелет)

 

3    Маркумдун сѳѳгүн коюуда эскерүү иш чараларында 2(эки) бодо союулуп сѳѳк коюу иш чарасы ѳткѳрүлсүн.

 

  1. Бул токтомго ылайык иш алып баруу жагы айыл ѳкмѳт башчысы М.Сейдилдаевге жана комиссия мүчѳлѳрүнѳ тапшырамын.

 

Тѳрайым                                                                                                              Б.Осмонова


Достук айылдык кенешинин

                                                                                                        депутаттарынын

                                                                                                        XVIII чакырылыштагы

                                                                                                        IX сессиясынын   20.05.2022

                                                                                                         №  12-токтому

                                                                                                         менен бекитилген

 

        Достук айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүндѳ үй-бүлѳлүк салтанаттарды жана 

             ѳлгѳндү эскерүү ырым-жырымдарын ѳткѳрүүнүн тартиби жѳнүндѳ

Жобо

 

 

1.Жалпы жоболор

2.Жобону иштеп чыгуунун,кабыл алуунун жана күчүнѳ киргизүүнүн тартиби

3.Υй-бүлѳлүк салтанаттарды ѳткѳрүүнүн тартиби

4.Ѳлгѳндү эскерүү ырым-жырымдарын ѳткѳрүүнүн тартиби

  1. Υй-бүлѳлүк салтанаттарды жана ѳлгѳндү эскерүү ырым-жырымдарын ѳткѳрүүнү иретке келтирүүчү,кѳзѳмѳлдѳѳчү комиссиялар жана кызмат адамдары
  2. Айыл аймактарында түзүлгѳн комиссия

7.Жобонун талаптарын бузгандык үчүн жоопкерчилик

 

1.Жалпы жоболор

   1.1.  Бул Жобо «Кыргыз Республикасында үй-бүлѳлүк салтанаттарды жана ѳлгѳндү эске алуу ырым-жырымдарын иретке келтирүү чаралары жѳнүндѳ»Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы ПЖ №54-Жарлыгына ылайык,жергиликтүү калктын ѳзгѳчѳлүгүн жана салтын эске алып иштелип чыгылган,жергиликтүү жамааттын жыйынында кабыл алынган эрежелери камтыйт.

1.2.  Жобонун максаты Достук айыл аймагындагы  үй-бүлѳлүк салтанаттарды жана ѳлгѳндү эскерүү ырым-жырымдарын ѳткѳрүүнү иретке келтирүү, жана ѳлгѳндү эскерүү ырым-жырымдарын ѳткѳрүүнүн иретке келтирүү,аларды ѳткѳрүүдѳ убаракерчиликке,үлүк ээсин мажбурлоого,ѳзүн кѳрсѳтүүгѳ умтулууга,башка адамдардын социалдык абалын тоготпоого ашыкча ысырапкорчулукка,элдин салт санаасын,үрп-адатын тоготпоого жол бербѳѳ,ата-салтына жат терс жѳрѳлгѳлѳрдүн күндѳлүк турмушта жайылышына бѳгѳт коюу.элибиздин нукура салт-санаасын жана ырым-жырымдарын кенири пропогандалоо жана жайылтуу болуп эсептелет.

 

  1. Жобону иштеп чыгуунун,кабыл алуунун жана күчүнѳ киргизүүнүн тартиби

2.1.  Достук айыл аймагындагы үй-бүлѳлүк салтанаттарды жана ѳлгѳндү эскерүү ырым-жырымдарын ѳткѳрүүнү иретке келтирүү жѳнүндѳ жобону иштеп чыгуу үчүн айыл ѳкмѳтүнүн башчысынын буйругу мене курамы айыл ѳкмѳтүнүн,жергиликтүү кенештин депутаттарынын,ардагерлердин,аялдар жана жаштар уюмдарынын,аксакалдар сотунун,диний уюмдардын,ѳкмѳттүк эмес уюмдардын,жергиликтүү коомдоштуктун ѳкүлдѳрүнѳн турган жумушчу тобу түзүлѳт.

2.2.   Ушул жобонун негизинде жумушчу тобу тарабынан  иштелип чыккан жобонун долбоору айылдык жыйындарда талкууланат,жалпыга тааныштыруу үчүн такталарга илинет,айыл ѳкмѳттүн сайттарына жайгаштырылат.Келип түшкѳн иштиктүү сунуштар эске алынып жобонун долбооруна киргизилет.Иштелип чыккан жобо жергиликтүү кенештин сессиясында бекитилет.

2.3. Жобону бекитүү жѳнүндѳ жергиликтүү кенештин токтому белгиленген тартипте жергиликтүү кенештин сайттарына юстицмя органдарында мамлекеттик каттоодон ѳткѳрүлѳт.

2.4.  Жобо ага кызыккан жарандарга айыл ѳкмѳтү,жергиликтүү кенеш тарабынан токтоосуз тааныштырылат.

  3.Υй-бүлѳлүк салтанаттарды ѳткѳрүүнүн тартиби

 

3.1. Υй-бүлѳлүк салтанаттарга бешик тою,тушоо кесүү тою,балдарды сүннѳткѳ отургузуу, нике тою,куда тосуу,маараке салтанаттары ж.б кирет.

3.2.  Υй-бүлѳлүк салтанаттар айыл аймактарда калыптанып калган жергиликтүү эрежелер жана тартип боюнча,киргизилген чектѳѳлѳрдү жана тыюуларды бекем сактоо менен ѳткѳрүлѳт.

3.3. Υйлѳнүү тойлор,бешик той, тушоо кесүү тою,балдарды сүннѳткѳ отургузуу, нике тою,куда тосуу  жана башка үй-бүлѳлүк салтанаттарда  ашыкча чыгымга жол берилбестен мал союу мүмкүнчүлүктѳрү  комииссиянын уруксаты каралат.

 

    4.Ѳлгѳндү эскерүү ырым-жырымдарын ѳткѳрүүнүн тартиби

 

4.1 .  Маркумду акыркы сапарга узатуу күнү 1(бир) бодо мал жана эскерүү-куран окутууларда 2(эки) майда жандыкка чейин уруксат берилет.

4.2.   Ѳлгѳндѳ эскерүү ырым-жырымдары мал союуну эсепке албаганда айыл аймактарда айыл аймактарда калыптанып калган жергиликтүү жана тартип боюнча ѳткѳрүлѳт.

  1. Υй-бүлѳлүк салтанаттарды жана ѳлгѳндү эскерүү ырым-жырымдарын ѳткѳрүүнү   

      иретке келтирүүчү,кѳзѳмѳлдѳѳчү комиссиялар жана кызмат адамдары

 

Жобого ылайык үй-бүлѳлүк салтанаттарды жана ѳлгѳндү эскерүү ырым-жырымдарын ѳткѳрүүнү иретке келтирүүчү,кѳзѳмѳлдѳѳчү органдарга жана кызмат адамдарына Достук айыл ѳкмѳтүнүн башчысы,жергиликтүү комиссия кирет.

Бардык комиссиялар ѳздѳрүнүн ишин документтештирет.

 

  1. Айыл аймактарында түзүлгѳн комиссия

 

6.1.1.   Достук айыл ѳкмѳтүндѳ комиссия түзүлѳт.Анын курамына курамына айыл ѳкмѳтүнүн кызматкелери жергиликтүү кенештин депутаттары,маданият мекемеси,ардагерлер,аялдардын,жаштардын уюмдарынын,аксакалдар сотунун,диний уюмдардын,ѳкмѳттүк эмес уюмдардын,милициянын жергиликтүү коомдоштуктун ѳкүдѳрү кирет.Комиссия айыл ѳкмѳтүнүн башчысынын буйругу менен бекитилет.

6.1.2. Достук айыл ѳкмѳтүндѳгү комиссия мүчѳлѳрү ѳлгѳндү эске алуу  ырым-жырымы ѳткѳрүлүп жаткан жерге чогуусу менен барып түшүндүрүү иштерин жүргүзѳт,ѳлүк ээсин жобону талаптары менен тааныштырып,ал тууралуу журналга кол койдурат,жобонун талаптарынын аткарылышына мониторинг жана кѳзѳмѳл жүргүзѳт,жобонун талаптарын бузуу болгон учурда ал жѳнүндѳ журналга каттоо жүргүзѳт (же акт түзѳт),ал тууралуу комиссияда маселе карайт,талапты бузган адамдарга карата чара(анын ичинен коомдук уяткаруу чарасын) кѳрѳт.

   7.Жобонун талаптарын бузгандык үчүн жоопкерчилик

 

Достук айылында үй-бүлѳлүк салтанаттарды жана ѳлгѳндү эскерүү ырым-жырымдарын ѳткѳрүү боюнча жобонун талабын бузгандык үчүн    аксакалдар сотунда  каралып  айып жазасынын ѳлчѳмү ,салынган айыптарды тѳлѳѳ мѳѳнѳтү жана тартиби каралат.

 

 

 

Достук айылдык кенешинин тѳрайымы                                                                             А.Байбекова

Комментирование запрещено